Informacja dla osób zdających egzaminy

Przypomina się przystępującym do egzaminu maturalnego oraz egzaminów na kwalifikacje zawodowe, że zdający który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.