Informacja o zajęciach praktycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy

Uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie 25 marca – 10 kwietnia 2020 roku, nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzą zajęcia praktyczne w zakresie wybranych efektów kształcenia, możliwym do realizacji
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem edziennika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

Materiały edukacyjne będą zamieszczane przez nauczycieli w godzinach 8.00 – 8.30 w dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbywać się zajęcia praktyczne.  Uczniowie mają obowiązek zalogować się do edziennika i odebrać wiadomość od nauczyciela w dniu zajęć praktycznych w godzinach 8.30 – 9.00, bez względu na to, na którą zmianę odbywali zajęcia. Zalogowanie się i odczytanie wiadomości od nauczyciela prowadzącego zajęcia
w wyznaczonych godzinach będzie podstawą uznania obecności na zajęciach. Podjęcie aktywności edukacyjnej z udostępnionymi materiałami, wykonanie zadania i przekazanie go do sprawdzenia nauczycielowi w dniu odbywania zajęć praktycznych do godziny 14.00 będzie podstawą oceny pracy ucznia. Nauczyciel odbierze wiadomość od ucznia w tym samym dniu i oceni ją. Ocena zostanie wpisana do edziennika  w dniu następnym.
W sytuacji, kiedy uczeń nie może wykonać zadania na komputerze lub innym urządzeniu, może wykonać je odręcznie i przesłać do sprawdzenia w formie zdjęcia na służbowy adres email podany przez nauczyciela. Konsultacje dla uczniów i rodziców będą odbywać się za pośrednictwem edziennika. Prowadzący zajęcia będą dostępni w celach konsultacji od 8.00 przez czas równy długości trwania zajęć w trybie stacjonarnym w dniu odbywania zajęć praktycznych przez danego ucznia.

Uczniom i rodzicom, którzy utracili loginy i hasła do edziennika zostaną one wygenerowane ponownie. W tej sprawie proszę o kontakt z wicedyrektorem CKZiU p. Waldemarem Chudzińskim.

Bardzo proszę o przekazanie powyższych informacji uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego macierzystej szkoły.

Dziękuję za współpracę

Izabela Stasiak-Kicielińska

Dyrektor Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego

w Legnicy