KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Oferta Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy  dla dorosłych !

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  – nauka tylko tego, co jest potrzebne  do wykonywania wybranego zawodu .

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) – to nowa forma kształcenia dla dorosłych wprowadzona od  1.09.2012r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych           w wybranym zawodzie. Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Ilość wyróżnionych kwalifikacji – zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego w danym zawodzie – wynosi od 1 do 3 kwalifikacji. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej są to 1 lub 2 kwalifikacje. Na poziomie technikum najczęściej są wyszczególnione 2 lub 3 kwalifikacje.

Oferta kierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat i są:

 1. absolwentami wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych,
 2. absolwentami studiów wyższych,
 3. osobami pracującymi-chętnymi zdobyć lub uaktualnić wiedzę i umiejętności zawodowe,
 4. aktualnymi uczniami ( pełnoletnimi) , studentami, którzy znajdą czas na równoległe z nauką zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

 

WAŻNE :

 1. Nauka na kursie jest bezpłatna.
 2. Kurs może zostać uruchomiony terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.
 3. Zajęcia na kursie mogą odbywać się, w zależności od preferencji uczestników,   w formie wieczorowej – co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
 4. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne    z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia  w zawodzie, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. W podstawie programowej kształcenia w zawodach wyodrębniono trzy grupy efektów kształcenia:

              1. kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów; w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ),
 • kompetencji personalnych i społecznych (KPS),
 • organizacji pracy małych zespołów (OMZ) – w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych   w zawodach nauczanych na poziomie technika

2. kształcenie wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;

3.  kształcenie właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Możliwe jest zwolnienie uczestnika kursu z zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych przez niego w dotychczasowym procesie kształcenia. Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania – odpowiednio dla kwalifikacji. W ramach każdej kwalifikacji odbywają się zajęcia praktyczne. Ilość godzin praktycznych zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji.

Zajęcia kończą się zaliczeniem z przedmiotów objętych programem kursu .Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i ma możliwość  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie . Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Pozytywnie zdany egzamin potwierdzony jest przez OKE świadectwem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz   z potwierdzeniem posiadania średniego wykształcenia oznacza zdobycie dyplomu technika   w danym zawodzie.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów umieszczane są na stronie szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (podanie) (do pobrania  ze strony lub w sekretariacie – p.208),
 • świadectwo ukończonej szkoły,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia sekretariat – p. 208),
 • kserokopia DO

Wniosek o wpisanie na listę należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście. Resztę wymaganych dokumentów uzupełnia się z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.

Podstawa prawna :
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),
– Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 7 ze zm.),
– Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 184 ze zm.),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dn.30.08.2017r. poz. 1632 ).                                                –

 

DO POBRANIA: KKZ PODANIE