SZKOLNE KOŁO RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Szkolny Klub Ratownika – pierwsza pomoc przedmedyczna

W założeniu jest to inicjatywa, która na stałe wejdzie do szkolnego programu działań prozdrowotnych

a przykład zaowocuje większym zainteresowaniem zachowaniami prospołecznymi.

___________________________________________________

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważna i W KAŻDEJ SYTUACJI  jest to umiejętność przydatna . Nasz brak reakcji na wypadki wokół nas wynika  najczęściej z braku wiedzy – i kiedy jesteśmy skazani sami na siebie po prostu boimy się zareagować. Dlatego umiejętność udzielenia pomocy w razie zdarzeń losowych lub wypadku jest niezwykle ważna.

Zespół Szkół Samochodowych kształcąc młodzież, która z założenia będzie stałym użytkownikiem dróg, chce  być przykładem, że uczeń tej szkoły potrafi zareagować właściwie .

I .  Cel ogólny:

  1. Zdobycie przez uczniów umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.
  2. Przyswojenie przez uczniów wiedzy o unikaniu zagrożeń życia i zdrowia.

II .  Założenia organizacyjne:

termin spotkań : czwartek .

Na spotkaniach  Szkolnego Klubu Ratownika prowadzone zajęcia będą głównie    w formie warsztatów – z ograniczeniem metod podających.  Uczestnicy nie tylko będę uczyć się jak udzielać pierwszej pomocy, ale również będą brać udział  w symulacjach. Dzięki nim można będzie sprawdzić poziom wiedzy  i umiejętności uczniów, jak też – dzięki dobrej atmosferze – budować  ich zainteresowanie zajęciami w Klubie, rozmowami, ciekawymi spotkaniami z praktykami zawodów medycznych – promować pożądane społecznie postawy.
Klub ma zamiar nawiązać również współpracę z PWSZ w Legnicy z Wydziałem Ratownictwa w celu prowadzenia wspólnych zajęć, uczestniczenia w ćwiczeniach prowadzonych przez studentów Wydziału Ratownictwa, z miejskim szpitalem – ratownikami – zaproszenie do prowadzenia szkoleń i pokazów, ze strażą pożarną ,  z policją – w zasadzie z wszystkimi instytucjami , które mogą uatrakcyjnić i poszerzyć zajęcia.
By zrealizować założone cele początkowo zajęcia odbywać się będą  raz w tygodniu – 1 godzina zegarowa lub raz na dwa tygodnie w wymiarze dwóch godzin zegarowych.

III Przewidywany efekt z prowadzonych zajęć:
Zakłada się, że realizowanie zajęć w ramach Szkolnego Klubu Ratownika  otworzy uczniów na  zachowania prozdrowotne. Z większym rozsądkiem podchodzić będą do wszelkich  zagrożeń.  I – chyba najważniejsze – członkowie klubu, będą potrafili prawidłowo zareagować w sytuacji nagłego wypadku, jak również rozpoznać zaistniałe przypadki i udzielić poszkodowanym  pomocy. Uczniowie wiedzieć będą również jak i gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji.